juni 2024
M Ti O To F L S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Øst-og Sydsjællands Fuchsiaklub.

§ 2 Foreningen er en lokalklub med interesse for dyrkning af fuchsia. Foreningens hjemsted er Faxe  kommune.

§ 3 Lokalklubbens formål er :

– at fremme kendskabet til og interessen for dyrkning af fuchsia.

– at arrangere kurser, møder, havevandringer, udflugter, stiklinge- og plantebyttedage.

– at arrangere udstillinger efter behov.

§ 4 Enhver med interesse for fuchsiadyrkning kan melde sig ind i klubben.

Medlemskabet gælder hele husstanden, men kun én stemme pr. husstand.

Gæster  kan deltage i lokalklubbens aktiviteter, men er uden stemmeret på generalforsamlingen.

Ind- / udmeldelse skal være skriftligt til kassereren, der fører medlemsliste.

§5 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

    5.a.   Den afholdes hvert år i februar måned.

    5.b.   Den bekendtgøres gennem medlembladet for Dansk Fuchsia Selskab eller lokalklubbens    hjemmeside med mindst 3 ugers varsel med følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent og stemmetællere.

2.    Formandens beretning.

3.    Fremlæggelse af revideret regnskab.

4.    Fastsættelse af kontingent.

5.    Indkomne forslag

6.    Valg

7.    Eventuelt.

    5.c.    Den er beslutningsdygtig uanset de  fremmødtes antal.

    5.d.    Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

    5.e.   Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

    5.f.    Beslutning om ændring af vedtægterne skal vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

    5.g.   Kun fremmødte deltagere har stemmeret.

§6 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kursusgebyr opkræves ved mødrene.

§7 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

     7.a.  Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.

     7.b.  Valget gælder for 2 år ad  gangen, således at henholdsvis 2 og 3  medlemmer skiftevis afgår.  Genvalg kan finde sted.

     7.c.     Bestyrelsen konstituerer sig selv.

     7.d.    På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, samt bilagskontrollant og -suppleant.

     7.e.    En suppleant, som indtræder i bestyrelsen, overtager automatisk  forgængerens valgturnus.

     7.f.     Personvalg kan kun finde sted for medlemmer , som er til stede på generalforsamlingen,  eller som har givet skriftligt tilsagn.

§8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis:

    8.a.   – et flertal i bestyrelsen ønsker dette.

    8.b.   – 10% af medlemmerne ønsker det.

§9 Lokalklubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§9.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer heriblandt formanden er tilstede.

Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I økonomiske forhold tegnes foreningen af formanden og kassereren.

Lokalklubben hæfter med sin formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§10 Ved landsdækkende eller regionale møder med begrænset deltagerantal tilmeldes lokalklubbens formand og kasserer så vidt muligt.

§11 Opløsning af lokalklubben kan kun finde sted såfremt dette vedtages med almindeligt stemmeflertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Ved opløsning tilfalder eventuelle midler en lignende forening, der arbejder og virker for prydplanters udbredelse.

De oprindelige vedtægter er vedtaget den 13/11 1992 af ”Fuchsiavenner Sjælland Øst og Syd” .
Foreningen blev videreført med nye vedtægter d 9/2 1997 som Øst- og Sydsjællands Fuchsiaklub med ændringer i § 4 og i § 9 den 15/2 2004.
Vedtægtsændring  på generalforsamlingen den 20/2 2011.
Vedtægtsændring d.15/2 2015.